Darbinieku un pretendentu datu glabāšanas politika

Darba pretendentu atlases procesa ietvaros Bohnenkamp SIA vāc un apstrādā darba pretendenta personas datus, ievērojot drošās datu apstrādes prasības.

Bohnenkamp SIA apņemas ievērot visus spēkā esošos personas datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp Eiropas Parlamenta un padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Bohnenkamp SIA garantē, ka tas veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkādus papildu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti droši, tostarp nodrošinot aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Bohnenkamp SIA apstrādā sekojošus pretendenta personas datus:

 • pretendenta vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • informācija par pretendenta kvalifikāciju, prasmēm, pieredzi un nodarbinātības vēsturi

Bohnenkamp SIA var iegūt pretendenta personas datus no dažādiem avotiem:

 • e-pasts, kas norādīts darba sludinājumā
 • e-pasts, kas norādīts Bohnenkamp SIA mājaslapā
 • trešā personas, kas iesaka kandidātu
 • pretendenta iepriekšējie darba devēji (Bohnenkamp SIA ievāks informāciju tikai nepieciešamības gadījumā, kā arī informēs pretendentu par to iepriekš).

Ievāktie personas dati tiks glabāti dažādās IT sistēmās un papīra formātā.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Bohnenkamp SIA ir leģitīmas intereses apstrādāt pretendentu personas datus darbā pieņemšanas procesa laikā. Pretendentu personas datu apstrāde ir nepieciešama pretendentu un to piemērotībai amatam izvērtēšanai, kā arī lai izlemtu kuram no pretendentiem piedāvāt vakanto amatu.

Personas datu glabāšanas termiņš

Ja darba pretendents nav pieņemts darbā, Bohnenkamp SIA dzēš pretendenta personas datus pēc tam, kad:

 • ir beidzies darba sludinājuma termiņš;
 • ir beidzies Darba likumā noteiktais lēmuma pārsūdzēšanas termiņš;

Ja pretendentam, kurš netika pieņemts darbā, ir nākotnes nodarbinātības iespējas, Bohnenkamp SIA var uzglabāt pretendenta iesniegtos datus 1 gadu.

Ja pretendents ir pieņemts darbā, viņa personas dati netiek dzēsti un tiek turpmāk apstrādāti un glabāti HR nodaļas likumiskām vajadzībām (elektroniskā un papīra formā) saskaņā ar nodarbinātību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības pretendenta personas datiem tiek piešķirtas Bohnenkamp SIA HR nodaļas komandai un attiecīgā departamenta tiešajiem vadītājiem.

Pretendenta tiesības

Attiecībā uz saviem personas datiem pretendentam ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem
 • pieprasīt Bohnenkamp SIA labot neprecīzus vai nepilnīgus datus
 • pieprasīt Bohnenkamp SIA dzēst datus vai pārtraukt personas datu apstrādi, ja dati vairs nav nepieciešami tā apstrādes nolūkiem
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, gadījumā, ja tiks atklāts, ka Bohnenkamp SIA neievēro likumā noteiktās prasības.