Bohnenkamp GARANTIJU SAISTĪBAS

Bohnenkamp Kvalitates Garantija

BOHNENKAMP GARANTIJU SAISTĪBAS

Kompānija Bohnenkamp garantē, ka uz visām saražotajām un piegādātajām riepām un citiem tehniskajiem gumijas izstrādājumiem, kuri paredzēti riepu un riteņu komplektācijai – kameras, loka lentas, ventiļi u.c., kā arī diskiem un komplektajiem riteņiem garantija attiecas pilnā apmērā.

Pie noteikuma, ka tiek ievēroti tehnikas ekspluatācijas noteikumi (ekspluatācijas norādījumi, operātoru instrukcijas utt.), kuri attiecas uz riepām, slodzi, ātrumu, kā arī ievērojot noteikumus, kuri attiecas uz riepu pārvadāšanu un glabāšanu, kuru nosaka normatīvi tehniskie noteikumi, kuri attiecas uz riepām, kuras tiek izmantotas uz attiecīgās tehnikas kā arī ja nav mehānisku bojājumu un nav remonta pēdu, tiek garantēts:

  • riepu, tehnisko gumijas izstrādājumu, riteņu atbilstība ETRTO (Eiropas riepu un disku tehniskā organizācija) tehniskajām prasībām kā arī tehnisko parametru atbilstību tiem , kurus norādījis ražotājs;
  • riepu atbilstību tehniskajām prasībām pēc ЕЭК ООН un ES direktīvām, kuras attiecas uz riepām, kuras tiek izmantotas uz konkrētā transporta līdzekļa, ja šīm riepām ir obligāta sertifikācija;
  • Rūpniecisko defektu neesamību uz visu ekspluatācijas laiku.

Ekspluatācijas laiks beidzas līdz ar pilnu protektora nodilumu. Protektors skaitās pilnībā nodilis tad, kad tā zīmējuma dziļums attiecīgajā tam paredzētajā vietā (nodiluma identifikatorā) sasniedzis 0 mm vai tad, kad protektora zonā redzami karkasa diegi.

Ja pilnīga riepas nodilšana nav sasniegta, tad maksimālais glabāšanas un ekspluatācijas laiks ir 5 gadi kopš riepas ražošanas, ja vien nav paredzēts savādāki normatīvi tehniskajos noteikumos, kuri attiecas uz riepu kategoriju, kuras tiek izmantotas uz transporta līdzekļa. Marķējumam ar riepas ražošanas datumu ir jābūt uz riepas sāna.

Dabīgs riepas nodilums ekspluatācijas laikā nevar tikt izskatīts kā ražošanas defekts.

Ja parādās defekts, tad nepieciešams Bohnenkamp pārstāvniecībā iesniegt tehniskās ekspertīzes veikšanai:

  1. Sakomplektētu riteni ar bojāto riepu
  2. Aizpildītu reklamācijas pieteikumu (sk. PIELIKUMĀ)
  3. Dokumentu, kurš apstiprina pirkumu, vai piegādi (pavadzīme, čeks, līgums utt.)

Izņēmumu gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju piegādāt riepu atbilstoši punktam 1, abpusēji vienojoties, tehniskā ekspertīze var tikt veikta balstoties uz fotogrāfijām vai citiem informācijas nesējiem. Fotogrāfijām jābūt precīzām un bez ēnām. Fotogrāfiju daudzumu un rakursus nosaka persona, kura veic ekspertīzi.

Ja tiek konstatēts ražošanas defekts vai neatbilstība tehniskajām prasībām, kompānija Bohnenkamp garantē tūlītēju bojātā ražojuma nomaiņu, vai arī bojātās komplektējošas daļas nomaiņu. Ja nav uz nomaiņu tādas pašas vai pēc cenas un ekspluatācijas ekvivalentas vienības, tad tiek atgriezta nauda.

Gadījumā, ja riepa līdz brīdim, kad parādījās defekts tika veiksmīgi ekspluatēta, var tikt piemērota kompensācija, kura tiek aprēķināta pēc palikušā protektora zīmējuma dziļuma.

Garantija attiecas tikai uz tieši piegādāto produkciju. Visas blakus izmaksas, tādas kā montāža, dīkstāve, transportēšana un transporta līdzekļa remonts, bojātas preces piegāde un maiņa, trešās puses ekspertīzes apmaksa, medicīniskie izdevumi, juridiskie izdevumi utt. netiek attiecināti uz garantiju.

Tehnisko ekspertīzi (preces kvalitātes pārbaudi), lai noskaidrotu riepas defekta raksturu veic kompānijas Bohnenkamp speciālisti, kuri izgājuši speciālu apmācību par preču konstrukciju, ražošanas tehnoloģijām un riepu defektiem, zinātniski pētnieciskajā riepu rūpniecības institūtā institūtā, “Šina – Tezis”, un viņiem ir dokumenti, kuri apstiprina viņu kompetenci veikt šādu ekspertīzi

Kompānija Bohnenkamp ir tiesīga veikt izmaiņas savās garantiju saistībās, bez iepriekšējas brīdināšanas.


BOHNENKAMP GARANTIJAS SAISTĪBAS
PDF formātā

REKLAMĀCIJAS PIETEIKUMS
MS Word formātā

REKLAMĀCIJAS PIETEIKUMS
PDF formātā

BOHNENKAMP GARANTIJAS SAISTĪBAS PDF formātā

REKLAMĀCIJAS PIETEIKUMS MS Word formātā

REKLAMĀCIJAS PIETEIKUMS PDF formātā